Internetconsultatie wetsvoorstel Klimaatfonds gestart

Overheid

De internetconsulatie van het wetsvoorstel Klimaatfonds is vandaag gestart. Het klimaatfonds is een van de belangrijkste instrumenten uit het coalitieakkoord om financiering mogelijk te maken voor maatregelen die bijdragen aan het doel van ten minste 55% CO2-reductie in 2030. Hiervoor is in het Coalitieakkoord € 35 miljard beschikbaar gesteld. Belanghebbenden hebben tot en met 27 mei de mogelijkheid om te reageren op het wetsvoorstel.

Het kabinet heeft ambitieuze klimaatdoelen gesteld. In 2030 moet in Nederland ten minste 55% minder CO2 worden uitgestoten, als opmaat naar een klimaatneutrale samenleving in 2050. Om dit doel te bereiken zijn de komende jaren forse investeringen nodig in zaken als energie-infrastructuur, de vergroening van de industrie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en de bouw van nieuwe kerncentrales. Een klimaatfonds maakt het mogelijk dat middelen meerjarig beschikbaar blijven om investeringen die noodzakelijk zijn voor de energietransitie te financieren. 

In het wetsvoorstel staan onder andere regels over het beheer van het fonds en het besluitvormingsproces over de toekenning van middelen. In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om de Minister voor Klimaat en Energie aan te wijzen als fondsbeheerder die jaarlijks een meerjarenprogramma aanbiedt aan het parlement met een overzicht van de uitgaven die uit het fonds worden gedaan. Departementen die gebruik willen maken van middelen uit het fonds kunnen daarvoor een onderbouwd voorstel indienen bij de fondsbeheerder. Het voorstel is dat eens per jaar wordt besloten over de toekenning van middelen uit het fonds.

Het ministerie van EZK nodigt belanghebbenden uit om te reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie is bedoeld om input te krijgen op het wetsvoorstel en dit verder te verbeteren. De internetconsultatie staat open tot en met 27 mei. Het verslag van de internetconsulatie wordt vervolgens binnen enkele weken gepubliceerd en aan respondenten toegezonden.

Products You May Like

Geef een reactie